• Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Technorati

มลพิษทางอากาศ

Air-Pollutionมลพิษทางอากาศ (Air Pollution) เป็นภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลายาวนาน สามารถทำให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อมทั้งมนุษย์ สัตว์ สิ่งของ หรือทรัพยากรต่างๆ โดยทั่วไป แล้วสาเหตุการเกิดปัญหามลพิษทางอากาศส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์เป็นผู้ก่อ ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย มลพิษ จากท่อไอเสียรถยนต์

เนื่องจากสาเหตุหลายประการที่เป็นการเพิ่มมลพิษทางอากาศในปัจจุบันปัญหามลพิษทางอากาศที่มีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม (Environment) ปัญหามลพิษทางอากาศนับวันจะมีความรุนแรงทวีเพิ่มขึ้นทั้งในเขตเมือง ในอาคาร การลดลงของชั้น Ozone การเกิด Green House Effect , Global Warming เป็นต้น        มลพิษทางอากาศส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และสิ่งเวดล้อมอื่นๆ มากมาย ในประเทศไทยจะพบปัญหาดังกล่าวมากภายในบริเวณที่อยู่ริมถนนที่มีการจราจรหนาแน่นหรือบริเวณใกล้เคียงกบัโรงงานบางแห่ง กรุงเทพมหานครกำลังประสบกับปัญหาอากาศเสียมากที่สุด เนื่องจากเป็นแหล่งอุตสาหกรรม และมีการจราจรหนาแน่น

 

ปัญหาการเกิดมลพิษทางอากาศ
       ปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทยได้เพิ่มมากขึ้นอย่างน่าวิตก โดยเฉพาะในเขตต่อไปนี้ บริเวณที่ประสบปัญหามลพิษทางอากาศมากได้แก่ บริเวณที่พบมากเป็นพื้นที่ริมถนนที่มีการจราจรหนาแน่น หรือบริเวณใกล้โรงงานอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร มีสาเหตุมาจากการเพิ่มจำนวนของรถยนต์และยานพาหนะต่างๆ อย่างรวดเร็ว ฝุ่นละอองจัดได้ว่าเป็นปัญหาหลักและรุนแรงที่สุด ก๊าซโอโซนและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ บริเวณริมถนน มีปริมาณ เกินมาตรฐาน        สมุทรปราการ สาเหตุเนื่องมาจากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม การปล่อยอากาศเสียออกสู่ชั้นบรรยากาศ        เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ สภาพมลพิษทางอากาศในฤดูแล้งมีปัญหาฝุ่นละอองค่อนข้างสูง เนื่องจากการเผาเศษวัสดุ ขยะมูลฝอย การเผาป่า เป็นต้น     พื้นที่รอบๆ โรงไฟฟ้าอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อากาศเป็นพิษจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

 

สาเหตุการเกิดมลพิษทางอากาศ
1. มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น สาเหตุการเกิดมลพิษทางอากาศมาจากการทำกิจกรรมนานาประการของมนุษย์ ได้แก่
1.1 กิจกรรมที่เคลื่อนไหวได้
-ยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ รถยนต์เป็นแหล่งก่อปัญหาอากาศเสียมากที่สุด สารที่ออกจาก รถยนต์ที่สําคัญได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน ออกไซด์ของไนโตรเจน และของกํามะถัน สารพวกไฮโดรคาร์บอนนั้น ประมาณ 55 % ออกมาจากทอไอเสีย 25 % ออกมาจากห้องเพลา ข้อเหวี่ยง และอีก 20 % เกิดจากการระเหยในคาร์บูเรเตอร์ และถังเชื้อเพลิง ออกไซด์ของไนโตรเจนคือ ไนตริกออกไซด์ (NO) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และไน ตรัสออกไซด์ (N2O) เกือบทั้งหมดออกมาจากท่อไอเสีย เป็นพิษต่อมนุษย์โดยตรง นอกจากนี้สารตะกั่วในน้ำมันเบนซินชนิดซุปเปอร์ยังเพิ่มปริมาณตะกั่วในอากาศอีกด้วย
1.2 กิจกรรมที่เคลื่อนไหวไม่ได้ เป็นแหล่งกำเนิดที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้
-โรงงานอุตสาหกรรม มลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ เขม่า ฝุ่น ละออง
-โรงงานไฟฟ้า(การผลิตพลังงานไฟฟ้า) ซึงเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อให้ได้กระแสไฟฟ้าออกมา ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
-การใช้เชื้อเพลิงภายในบ้าน เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องใช้ในการประกอบกิจวัตรประจำวันเป็นประจำ ซึ่งมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อนำพลังงานความร้อนไปใช้ประโยชน์ต่างๆ
-การเผาขยะมูลฝอย ก่อให้เกิดมลพิษต่างๆ ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์

2.ธรรมชาติเป็นผู้สร้าง เป็นแหล่งกำเนิดที่ก่อให้เกิดสารมลพิษทางธรรมชาติ โดยไม่ได้เกิดจากการกระทำของมนุษย์แต่อย่างใด
- ภูเขาไฟ เป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษทางธรรมชาติ มักจะปล่อยสารพิษ ได้แก่ ควัน หรือ แก๊ซต่างๆ เช่น SO2,H2S,CH4ฯลฯ
- ไฟไหม้ป่า เป็นการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยเฉพาะในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิสูง ซึ่งจะมีการเสียดสีของต้นไม้ ใบหญ้าที่อยู่ในป่าทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นไฟขึ้น สารมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ป่า ได้แก่ ควัน หรือ แก๊ซต่างๆ เช่น CO,HC
- การเน่าเปื่อยและการหมัก สารอินทรีย์หรือสารอนินทรีย์ทำปฏิกริยาเคมีทำให้เกิดสารมลพิษขึ้นสู่บรรยากาศ ได้แก่ แอมโมเนีย
- การฟุ้งกระจาย ของดิน เมล็ดพืช เกสรจะเกิดการปล่อยมลพิษในอนุภาคของแข็ง เช่น ฝุน เปลือกของเมล็ดพืช หรือการฟุ้งกระจายของน้ำทะเลทำให้เกิดมลพิษในรูปของอนุภาคของแข็ง และเหลวปล่อยสู่บรรยากาศ

 


 

ที่มา: suchada.wikispaces.com