• Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Technorati

ระบบการกรองอากาศแบบ Electrostatic Collecting Cell

 

cell

ระบบการกรองอากาศแบบ Electrostatic Collecting Cell จะเป็นระบบที่มีการสร้างประจุไฟฟ้าโดยใช้แรงดันไฟฟ้าสูงเป็นกิโลโวลต์ เพื่อให้เกิดประจุไฟฟ้าขึ้นที่เส้นลวด Ionizer เพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดประจุไฟฟ้า (Positive Ionizer) และที่แผ่นอะลูมิเนียม ที่วางเรียงซ้อนกันเป็นช่องหรือเรียกว่า เซล Cell ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกรองอากาศหรือดักจับอนุภาคที่ผ่านช่องต่างๆ โดยแผ่นอลูมิเนียมที่วางเรียงซ้อนกันแผ่นแรกจะถูกสร้างสนามไฟฟ้าบวกที่ทำให้ เกิดประจุไฟฟ้าบวก และแผ่นถัดไปจะไม่มีการสร้างสนามไฟฟ้าหรือมีศักดิ์ดาไฟฟ้าเป็นกราวด์ อนุภาคขนาดเล็กต่างๆที่อยู่ในอากาศเมื่อถูกดูดโดยใบพัดที่ติดกับมอเตอร์ผ่าน

แผ่นกรองอากาศแบบ Electrostatic Collecting Cell อนุภาคขนาดเล็กที่อยู่ในอากาศที่เป็นกลาง (ไม่มีคุณสมบัติเป็นประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบ) จะถูกดูดให้ติดกับแผ่นอะลูมิเนียมที่เป็นประจุไฟฟ้าบวก  อนุภาคขนาดเล็กที่อยู่ในอากาศที่มีคุณสมบัติเป็นประจุไฟฟ้าบวกจะถูกดูดให้ ติดกับแผ่นอะลูมิเนียมที่มีศักดิ์ดาไฟฟ้าเป็นกราวด์ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะหมดไปเมื่อปิดเครื่อง

 

 

 

           สถานที่ที่นำเครื่องฟอกอากาศแบบElectrostatic Collecting Cell เช่น  Lobby    โรงแรม  ห้องอาหาร  ห้องครัว  ศูนย์นิทรรศการสถานบันเทิงต่างๆ  สถานที่มีควันมาก

 

ข้อดี ระบบกรองอากาศแบบ Electrostatic Collecting Cell อายุการใช้งานของตัวกรองอากาศแบบนี้จะมีอายุการใช้งานยาวนาน เนื่องจากตัวแผ่นกรองทำจากแผ่นอะลูมิเนียมดังนั้นชุดกรองแบบนี้เมื่อมีการ ใช้งานไปถึงช่วงเวลาหนึ่งสามารถที่จะถอดล้างได้

 

ข้อเสีย ในการทำงานของชุดกรองอากาศแบบ Electrostatic Collecting Cell เมื่อมีการทำงานอาจทำให้เกิดเสียง เนื่องจากโครงสร้างของชุดกรองจะเป็นการเรียงของแผ่นอะลูมิเนียมให้มีระยะ ความห่างของแผ่นต่อแผ่นระยะๆ หนึ่งเพื่อให้อากาศผ่าน เมื่อมีการใช้งานไประยะเวลาหนึ่งจะมีอนุภาคขนาดเล็กหรือฝุ่นจับที่แผ่น อะลูมิเนียมทำให้ความห่างของแผ่นต่อแผ่นลดลง ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าข้ามจากแผ่นที่มีศักดิ์ดาไฟฟ้าบวกไปยังแผ่นที่มีศักดิ์ ดาไฟฟ้าลบ จึงทำให้เกิดประกายไฟและเกิดเสียง ซึ่งอาจไปรบกวนกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้